TEAM

Yusupov Oleg
CEO & Co-founder

Golubeva Zoya
Co-founder

Denis--scaled-1000x700

Denis Leonov
R&D Engineer

Kryuchkov Sasha
R&D Engineer

Katya Toxic
XR Artist

Dasha-scaled-1000x700

Mukhina Dasha
Tech trend analyst