TEAM

Yusupov Oleg
CEO & Co-founder

Golubeva Zoya
Co-founder

Fimina Lera
COO & PM

Kondaratsev Vadim
R&D Engineer

Krutenyuk Vladyusha
CG Artist & Developer

Katya Toxic
XR Artist

Kryuchkov Sasha
R&D Engineer

Orlova Apollinaria
Unity Developer

Kotlyar Borya
Unity Developer

Chumak Roma
CG Artist & R&D Engineer

Truskov Vova
Unity Developer

Dasha-scaled-1000x700

Mukhina Dasha
Tech trend analyst

Denis--scaled-1000x700

Denis Leonov
R&D Engineer