TEAM

Yusupov Oleg
CEO & Co-founder

Golubeva Zoya
Co-founder

Fimina Lera
COO & PM

Saikovskaya Yana
Creative Manager

Kondaratsev Vadim
R&D Engineer

Postnikov Pasha
CG Artist

Krutenyuk Vladyusha
CG Artist & Developer

Katya Toxic
XR Artist

Kryuchkov Sasha
R&D Engineer

Orlova Apollinaria
Unity Developer

Kotlyar Borya
Unity Developer

Chumak Roma
CG Artist & R&D Engineer

Agalakov Georgy
CTO

Truskov Vova
Unity Developer

Vinogradova Katya
CG Artist

Dasha-scaled-1000x700

Mukhina Dasha
Tech trend analyst

Anya-scaled-1000x700

Anya Konopleva
Сreative Manager

Denis--scaled-1000x700

Denis Leonov
R&D Engineer