fbpx
TEAM

Yusupov Oleg
CEO & Co-founder

Golubeva Zoya
Co-founder

Fimina Lera
COO & PM

Saikovskaya Yana
Creative Manager

Kondaratsev Vadim
R&D Engineer

Postnikov Pasha
CG Artist

Lushnikov Lesha
Unity Developer

Krutenyuk Vladyusha
CG Artist & Developer

Ivanov Andrey
DevOps Engineer

Katya Toxic
XR Artist

Kryuchkov Sasha
R&D Engineer

Orlova Apollinaria
Unity Developer

Kotlyar Borya
Unity Developer

Chumak Roma
CG Artist & R&D Engineer

Vinogradov Vanya
Quality Assurance

Samoshkina Tanya
Shtab Manager & Digital Marketing Manager

Agalakov Georgy
CTO

Truskov Vova
Unity Developer

Vinogradova Katya
CG Artist

Shutov Lesha
Unity Developer

Sokolov Roma
Digital Marketing Manager

Mukhina Dasha
Tech trend analyst

Duplyakin Andrey
Project Manager